Change language Change to English
Illustreeriv pilt
Tartu Ülikool
Taimeökoloogia töögrupp
dehaze

Taimeökoloogia töögrupp

Taimeökoloogia töögrupi tegevus aitab heita valgust sellele, millised on mitmekesisuse varieerumise põhjused nii taime- kui seenekooslustes. Seda teades saame välja pakkuda ka parimad viisid bioloogilise mitmekesisuse kaitseks. Loe rohkem...

Uudised

Maakasutuse mõju arbuskulaarmükoriissete seente kooslustele Eestis

Veebruar 2018

Kuigi arbuskulaarmükoriissete (AM) seente liigirikkus võib looduslike, poollooduslike ja degradeerunud kasvukohtade lõikes olla sarnane, mõjutab maakasutuse muutus AM seenekoosluse koosseisu. Doktorant Siim-Kaarel Sepa ja kaasautorite avaldatud artiklis võrreldi AM seenekooslusi mullas ja ühe peremeestaimeliigi juurtes kuues Eesti kasvukohas, alates segametsast ja lõpetades alavaritega. Näidati, et nii maakasutuse intensiivistumine (nt lageraie) kui ka lõppemine (nt alvarite kinnikasvamine) põhjustab nihke AM seenekoosluste koosseisus. Lisaks nähtus, et ühe peremeestaimeliigi juurtes elavad AM seenekooslused on erinevate kasvukohtade lõikes sarnasemad kui AM seenekooslused mullas. Sellest võib järeldada, et peremeestaim võib keskkonnas „kättesaadavate“ seeneliikide seast valida endale sobiva seenpartnerite komplekti.

Taimede mükoriisse staatuse roll taimede ja krohmseente koosluste vahelises seoses

Jaanuar 2018

Potikatsete tulemused viitavad sellele, et taimede ja arbuskulaarmükoriissete (AM) seente koosluste koosseisuliste muutuste vahel on olemas vastastikune seos. Seega võiks ka looduses taime- ja AM seene koosluste varieerumine olla omavahel seotud. Hiljuti ajakirjas New Phytologist ilmunud uuringus kinnitab meie doktorant Lena Neuenkamp koos kaasautoritega taimede ja AM seente koosluste vahelise vastastikuse seose olemasolu alvari rohumaadel. Lääne-Eesti loopealsel läbi viidud uuringu tulemusena leiti, et taimede ja krohmseente koosluste vaheline seos nõrgenes suktsessiooni (avatud alvarilt noore männi metsani) käigus ning vastastikuse seose tugevus varieerus koos taimede arbuskulaarmükoriisse staatusega. Tugev seos taimede ja AM seente koosluste vahele oli proovialadel, kus taimekoosluses domineerisid obligatoorselt AM moodustavad taimed ning nõrk seos aladel, kus taimekoosluses domineerisid fakultatiivselt AM moodustavad taimed. Obligatoorsed AM taimed domineerivad tavaliselt alvaritel (nt liblikõielised, ravimtaimed) ning fakultatiivsed AM taimed domineerivad noortes männimetsades, kus valgustingimused on paljudele alvari taimeliikidele ebasobilikud.

Uuringu tulemused kinnitavad, et taimed ja AM seened on omavahel seotud ka koosluste tasemel ja taimede mükoriisne staatus  –  ehk kui suur on taimede sõltuvus mükoriisast –mõjutab nii taime kui ka seenekoosluste kujunemist. See teadmine on kasulik ökosüsteemide taastamisel, kuna näitab, et loodusliku AM seente koosluse lisamine referentsaladelt on vajalik olukorras, kus taastatavas ökosüsteemis domineerivad obligatoorsetelt AM taimed.

Varajane vastlapäev!

Jaanuar 2018

Arvestades ootamatult häid lumeolusid toimus taimeökoloogia ja makroökoloogia töörühmade sõprusliulaskmine, et need linad (artiklid) ikka pikad tuleks. Liugu sai lastud nii pitsakarpide, prügikottide kui vanade postrite peal. Vastlapäev on küll alles 13. veebruaril, aga hea lumeõnne peale ei saa lootma jääda, sest teadagi - parafraseerides vanarahva ütlust "Ega vihm taeva jää!"

Uudiste arhiiv:

2018: jaanuar, veebruar
2017: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2016: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2015: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuli, august, september, oktoober, november
2014: jaanuar, veebruar, mai, juuli, august, september, november, detsember
2013: jaanuar, veebruar, aprill, mai, juuni, juuli, august, september, oktoober, november, detsember
2012: jaanuar, veebruar, märts, aprill, mai, juuni, august, september, oktoober, november, detsember
2011: mai, juuni, september, oktoober, november