Tudengitele

BAKALAUREUSE- JA MAGISTRITÖÖDE TEEMAD 2018/2019 ÕPPEAASTAL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elupaikade killustumise mõju erinevate liigirühmade populatsioonidünaamikale: arvutisimulatsioon

Selles magistritöös uuritakse arvutisimulatsiooni abil, kuidas elupaiga killustumine mõjub erinevate liigirühmade (nt taimed, putukad, linnud) populatsioonide elujõulisusele. Kasutades ajaloolisi, tänapäevaseid ja hüpoteetilisi loopealsete või metsade kaarte ning arvutisimulatsiooni, mis jäljendab isendite liikumist elupaigalaikude vahel, saab uurida majandamis- ja kaitserežiimide mõju elustikule. Eelnev kogemus arvutisimulatsioonide või programmeerimisega ei ole vajalik, küll aga annab magistritöö hea võimaluse nendega tutvust teha. Juhendajad: Madli Jõks (madli.joks@ut.ee) ja Meelis Pärtel (meelis.partel@ut.ee).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lokaalne ja regionaalne liigirikkus: seosed elupaiga pindalaga

Selle magistritöö teema all uurib magistrant puude liigirikkuse ja pindala seost, nimelt kuidas erinevused lokaalse ja regionaalse liigirikkuse vahel (nn. “Beta-diversity”) muutuvad globaalses skaalas, ning selgitab arengusuundi. Kuna andmebaas on juba olemas, viiakse uurimus läbi enamasti arvuti taga. Uurimus ei nõua magistrandilt alguses kõrgemaid statistilisi ja matemaatilisi oskusi, küll aga tulevad need töö tegemisel kasuks. Juhendaja: Robert Szava-Kovats (robert.szava-kovats@ut.ee)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vahemere taimetunnuste seos keskkonnaga

Taimetunnused on ühtpidi vastuseks ümbritseva keskkonna tingimustele, aga mõjutavad omakorda ka ise ökosüsteemi ja selles toimuvaid protsesse. Seetõttu annab kõiksugu ökoloogilistele küsimustele taimetunnuste uurimine sageli parema vastuse kui lihtsalt liigilise koosseisu analüüs. Magistritöös uuritakse, kuidas taimetunnused muutuvad mööda keskkonna gradienti, kasutades olemasolevat detailset andmestikku Vahemere rohumaadelt. Juhendajad: Carlos P. Carmona (carlos.perez.carmona@ut.ee) ja Riin Tamme (riin.tamme@ut.ee)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seemnesegude kasutamine koosluste taastamisel

Bakalaureusetöö annab ülevaate sageli koosluste taastamise osaks olevast seemnesegude külvamisest või nö. sihtmärk-liikide introdutseerimisest. Töö tulemusena tuuakse välja, milliseid meetodeid kasutatakse külvatavate seemnesegude koostamiseks, kuidas toimub külvamine ning kui tulemuslik on antud meetod koosluste taastamisel. Töö vaatleb ka, millised on võimalikud kitsaskohad antud meetodi kasutamisel koosluste taastamiseks. Juhendaja: Aveliina Helm (aveliina.helm@ut.ee)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orhideepopulatsioonide ümberasustamise tulemuslikkus Pakri poolsaarel

Magistritöö eesmärgiks on analüüsida 2013. aastal toimunud suuremahulist orhideede ümberasustamist Pakri poolsaarel. Tööde käigus asustati seal ümber 4 liiki käpalisi (hall käpp, kahkjaspunane sõrmkäpp, suur käopõll ning laialehine neiuvaip) koos neid ümbritseva niidukooslusega. Magistrant analüüsib ümberasustamise edukust ning arutleb oma töös populatsioonide ümberasustamise vajalikkuse ning sellega seotud looduskaitseliste dilemmade üle. Juhendaja: Aveliina Helm (aveliina.helm@ut.ee)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jumalakäppa (Orchis mascula) liigisisene geneetiline varieeruvus Eestis

Magistritöö juhendaja: Tatjana Oja (tatjana.oja@ut.ee)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geneetilised andmed ja taimeliikide kaitse

Selle bakalaureusetöö eesmärk on anda kirjanduse alusel ülevaade looduskaitses kasutatavatest geneetilistest andmetest ja nende rollist kaitsestrateegiate välja töötamisel. Juhendaja: Tatjana Oja (tatjana.oja@ut.ee)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dactylorhiza maculata liigisisene geneetiline varieeruvus Eestis

Selle magistritöö eesmärk on uurida kuradi-sōrmkäpa Eesti populatsioonide geneetilist mitmekesisust ja vōrrelda seda morfoloogilise varieeruvusega. Tulemusena tuvastatakse, kas oletatav alamliik eristub geneetiliselt. Juhendaja: Tatjana Oja (tatjana.oja@ut.ee)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sammaltaimede fenoloogiast

Bakalaureusetöö raames antakse ülevaade viimastest uuringutest kirjanduse põhjal. Magistritöös käsitletakse valitud liikide fenoloogilisi muutusi ning nende seoseid ilmastikutingimustega, koosluste ja substraatide iseärasuste, eluvormide ning elustrateegia gruppidega. Juhendaja: Nele Ingerpuu (nele.ingerpuu@ut.ee)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Makroökoloogia töörühm ja külalised 2016Makroökoloogia töörühm ja külalised 2016