Tudengitele

BAKALAUREUSE- JA MAGISTRITÖÖDE TEEMAD 2017/2018 ÕPPEAASTAL

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metsade elurikkuse seaduspärad

Eesti on metsarikas, aga me ei tea piisavalt, mis määrab metsade elurikkuse varieerumise. Õigustatult on väärtustatud vanu mittemajandatavaid metsi. Samas on suur osa meie metsade elurikkusest sõltuvuses mõõdukatest häiringutest – metsahäilud, rohusööjad, põlengud. Nii võib Eestis enamusi metsi pidada ka teatud mõttes pärandkooslusteks. Ka on üldteada, et looduslike koosluste elurikkus on paremini kaitstud suuremates ja teiste sarnaste elupaikade hästi seotud kohtades. See bakalaureuse- või magistritöö käsitleks nimetatud seoseid nii Eestis kui ka laiemalt. Juhendaja: Meelis Pärtel (meelis.partel@ut.ee)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eri organismirühmade elurikkused

Elurikkus ise on rikas nähtus – erinevad organismirühmad käituvad erinevalt. Kui teaksime, milliste organismirühmade elurikkus käitub sarnaselt ja millistel erinevalt, siis saaksime elurikkust paremini kaitsta. See lõputöö uuriks, mis on kirjandusest teada erinevate organismirühmade (taimed, imetajad, putukad, linnud, seened) elurikkuse kohta, kui palju on neid koos ühes süsteemis uuritud. Bakalaureusetöö annaks kirjanduse ülevaate, magistritöös on plaanis meta-analüüs – kirjanduses ilmunud tööde põhjal tehtavad statistilised testid. Juhendaja: Meelis Pärtel (meelis.partel@ut.ee)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokaalne ja regionaalne liigirikkus: seosed elupaiga pindalaga

Selle magistritöö teema all uurib magistrant puude liigirikkuse ja pindala seost, nimelt kuidas erinevused lokaalse ja regionaalse liigirikkuse vahel (nn. “Beta-diversity”) muutuvad globaalses skaalas, ning selgitab arengusuundi. Kuna andmebaas on juba olemas, viiakse uurimus läbi enamasti arvuti taga. Uurimus ei nõua magistrandilt alguses kõrgemaid statistilisi ja matemaatilisi oskusi, küll aga tulevad need töö tegemisel kasuks. Juhendaja: Robert Szava-Kovats (robert.szava-kovats@ut.ee)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seemnesegude kasutamine koosluste taastamisel

Bakalaureusetöö annab ülevaate sageli koosluste taastamise osaks olevast seemnesegude külvamisest või nö. sihtmärk-liikide introdutseerimisest. Töö tulemusena tuuakse välja, milliseid meetodeid kasutatakse külvatavate seemnesegude koostamiseks, kuidas toimub külvamine ning kui tulemuslik on antud meetod koosluste taastamisel. Töö vaatleb ka, millised on võimalikud kitsaskohad antud meetodi kasutamisel koosluste taastamiseks. Juhendaja: Aveliina Helm (aveliina.helm@ut.ee)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orhideepopulatsioonide ümberasustamise tulemuslikkus Pakri poolsaarel

Magistritöö eesmärgiks on analüüsida 2013. aastal toimunud suuremahulist orhideede ümberasustamist Pakri poolsaarel. Tööde käigus asustati seal ümber 4 liiki käpalisi (hall käpp, kahkjaspunane sõrmkäpp, suur käopõll ning laialehine neiuvaip) koos neid ümbritseva niidukooslusega. 2016. aasta suvel tuleb läbi viia välitööd, et hinnata ümberasustuse tulemuslikkust kolm aastat pärast ümberasustamistöid. Magistrant analüüsib ümberasustamise edukust ning arutleb oma töös populatsioonide ümberasustamise vajalikkuse ning sellega seotud looduskaitseliste dilemmade üle. Juhendaja: Aveliina Helm (aveliina.helm@ut.ee)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geneetilised andmed ja taimeliikide kaitse

Selle bakalaureusetöö eesmärk on anda kirjanduse alusel ülevaade looduskaitses kasutatavatest geneetilistest andmetest ja nende rollist kaitsestrateegiate välja töötamisel. Juhendaja: Tatjana Oja (tatjana.oja@ut.ee)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dactylorhiza maculata liigisisene geneetiline varieeruvus Eestis

Selle magistritöö eesmärk on uurida kuradi-sōrmkäpa Eesti populatsioonide geneetilist mitmekesisust ja vōrrelda seda morfoloogilise varieeruvusega. Tulemusena tuvastatakse, kas oletatav alamliik eristub geneetiliselt. Juhendaja: Tatjana Oja (tatjana.oja@ut.ee)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vooluvete sammalde ökoloogia

Vooluvete sammalde seoseid keskkonnaparameetritega pole Eestis uuritud. Euroopas on tehtud uuringuid peamiselt mägede piirkonnas, kus on leitud seoseid kõrgusgradiendiga. Magistritöö eesmärk on uurida substraadi omaduste, vee voolukiiruse, pH ja elektrijuhtivuse mõju tasandiku vooluvete sammalde koosseisule, liigirikkusele ja ohtrusele. Sellel teemal on võimalik kirjutada ka bakalaureusetöö teaduskirjanduse põhjal. Juhendaja: Nele Ingerpuu (nele.ingerpuu@ut.ee)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Makroökoloogia töörühm ja külalised 2016Makroökoloogia töörühm ja külalised 2016